Mitocare Wondzorg

Published Dec 13, 23
7 min read


We willen dat gemakkelijker maken, we willen dat perspectief creëren. Daarom hebben we een zorgladder gebouwd. Dat is een ladder waarop je doorheen je carrière kan klimmen (referentieverpleegkundige wondzorg). En we willen vooral een goede ladder bouwen waarop mensen omhoog kunnen klimmen. Dat betekent een stabiele ladder, die duidelijk aangeeft hoe je van de ene sport naar de andere kan klimmen

Een ander belangrijk perspectief dat we voor ogen hadden, is om een toekomstperspectief te verzekeren voor de HBO5-opleidingen. Dit was één van de vele dossiers waar jarenlang stilstand heerste, maar waar men ook zijn kop in het zand heeft gestoken. We wisten al meer dan 10 jaar dat Europa zou zeggen: "Je mag niet verder met de HBO5, dat zijn geen verpleegkundigen, dat is een inbreuk - referentieverpleegkundige wondzorg." We wisten al meer dan 10 jaar dat dat tegen 2016 moest geregeld worden en dat was nog steeds niet gebeurd

Het is nu eindelijk geregeld. We hebben een onderscheid gemaakt in de opleiding tussen wat we noemen de basisverpleegkundige HBO5, een mooie beroepsopleiding in Vlaanderen, én de bachelor, waarvoor we een minder mooi woord hebben: de verpleegkundige verantwoordelijk voor de algemene zorg (referentieverpleegkundige wondzorg). Dat was absoluut nodig om de HBO5-opleidingen te redden

Perspectief bieden, is ook ervoor zorgen dat je het werk kan doen waarvoor je opgeleid bent. Daarom sleutelen we ook aan de taken. Want moet je ook allerlei basishygiëne doen terwijl je een bachelor hebt gedaan? Moet je allerlei huishoudelijke klussen doen? Moet je allerlei papieren invullen? Dat zijn niet per sé de taken die je wil uitvoeren als je voor de zorg kiest.

Daarom sleutelen we aan de taken. En daarom creëren we ook andere profielen zoals dat van de praktijkassistent bijvoorbeeld. De praktijkassistent kan instaan voor het onthaal in artsenpraktijken maar ook een aantal eenvoudige handelingen uitvoeren, zoals steriel materiaal klaarzetten of de bloeddruk nemen bij een patiënt - referentieverpleegkundige wondzorg. Een andere grote werf binnen wat wij de hervorming van het verpleegkundig beroep noemen en waarin we dat perspectief op verschillende manieren proberen te bieden, is ook de invoering van het gestructureerd zorgteam

Coloplast Wondzorg

Binnen zo'n team is het de verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg die de zorg delegeert en coördineert. Dit laat toe om in teamverband de zorg op een meer flexibele manier te organiseren en op te nemen, met een perspectief van totaalzorg voor de patiënt én met garantie van de kwaliteit van de zorg voor ogen.Tot slot vermeld ik ook graag het nieuwe wettelijk kader voor de bekwame helper. referentieverpleegkundige wondzorg. Nog een dossier waar de stilstand jaren regeerde en waar we voor velen opnieuw perspectief hebben kunnen creëren. De regeling van het statuut 'bekwame helper' is écht een doorbraak als je een (h)echte gemeenschap van zorg wil vormen

Hun zorg wordt op die manier minder star en zo herwinnen ze een stukje zelfstandigheid en vrijheid. referentieverpleegkundige wondzorg. Maar ook voor de kwaliteit van leven van wie zorg geeft, is dit een grote stap vooruit. Dan denk ik bijvoorbeeld aan ouders die een kindje hebben met diabetes: met de creatie van dat wettelijk kader voor de bekwame helper kan iemand anders eens de zorg overnemen en kunnen deze ouders toch ook eens wat tijd nemen voor zichzelf

Tot voor kort kon dat niet. We verlichten op die manier tenslotte ook de druk op jullie. Jullie kunnen zo voor een stuk ontlast worden van taken die perfect door een bekwame helper kunnen worden uitgevoerd. Samengevat: de bekwame helper is een win-win voor iedereen. Al deze hervormingen zullen ook allemaal hun impact hebben op de thuisverpleging.

Hiermee moet aan de slag gegaan worden om de organisatie en ook de financiering in de sector van de thuisverpleging te herzien. Want de huidige organisatie en financiering zijn daar noch aan aangepast, noch zijn ze heilzaam voor de zorg van de toekomst (referentieverpleegkundige wondzorg). Veel meer dan ooit ligt de toekomst van de thuisverpleging in samenwerking, dat is mijn overtuiging

Pico Wondzorg

Want nog jaren meer van hetzelfde doen, is geen optie. Maar op dat punt kom ik straks nog uitgebreid terug. referentieverpleegkundige wondzorg. Sta me toe eerst dieper in te gaan op 3 hervormingen specifiek voor de sector van de thuisverpleegkunde. (1) Een eerste belangrijke stap die genomen werd, is dat het Verzekeringscomité van het RIZIV in juli het licht op groen zette om ervoor te zorgen dat in de thuisverpleging welomlijnde zorgtaken nog meer dan vroeger door zorgkundigen kunnen worden uitgevoerd, en niet langer alleen door verpleegkundigen

Zo zullen jullie meer steun kunnen krijgen van zorgkundigen, en dus ook zelf meer tijd kunnen spenderen aan jullie patiënt. Maar ook zal elke zorgkundige kunnen doen waar hij of zij het best in is, en dat in samenwerking met jullie. Concreet, wat verandert er precies? In de sector van de thuisverpleging moest tot vandaag elk zorgteam - dat een patiënt opvolgt en wilde samenwerken met zorgkundigen - bestaan uit 4 verpleegkundigen.

Bovendien wordt het maximumpercentage (25%) van basisverstrekkingen die aan een zorgkundige binnen het zorgteam kunnen worden toevertrouwd, nu losgelaten (referentieverpleegkundige wondzorg). Of anders gezegd: zorgkundigen in de thuiszorg zullen meer basisverstrekkingen mogen uitvoeren dan vandaag het geval is. Uiteraard is het aan de thuisverpleegkundige om, na een bezoek aan de patiënt, te beoordelen welke taken precies aan de zorgkundige gedelegeerd kunnen worden

Die hervorming was écht nodig om te voldoen aan de verschillende profielen die nodig zijn om alle verschillende zorgtaken in te vullen, ook in de thuisverpleging - referentieverpleegkundige wondzorg. Er moet nog een procedurele weg afgelegd worden nu - via Koninklijk Besluit - maar ik hoop dat deze hervorming concreet en op het terrein kan toegepast worden begin volgend jaar.(2) Thuishospitalisatie is nu mogelijk voor kankerpatiënten en patiënten die een langdurige antibioticabehandeling moeten ondergaan

Vandaag kunnen patiënten die dit wensen, zich daarvoor thuis laten verzorgen. Dat gebeurt in een samenwerkingsmodel tussen ziekenhuizen, artsen-specialisten, huisartsen en thuisverpleegkundigen én met een financieringsmodel dat ieder voor zijn competenties en inspanningen beloont - referentieverpleegkundige wondzorg. De gesprekken hierover hebben heel wat voeten in de aarde gehad; onder meer omdat budgetten verschoven moeten worden van één silo -om het in het jargon van de ziekteverzekering te zeggen- met name de ziekenhuizen, naar een andere silo, met name de eerstelijnszorg en meer in het bijzonder de thuisverpleegkundigen

Verbandmaterialen Wondzorg

We zijn erin geslaagd om in het belang van de patiënt de neuzen in dezelfde richting te krijgen. referentieverpleegkundige wondzorg. Het is een belangrijke stap, en een weg die we mijns inziens samen verder moeten bewandelen. En dat deden we deze week nog met de begroting voor de ziekteverzekering. Daar werd beslist om in 2024 bijna anderhalf miljoen te investeren in wat ik 'thuishospitalisatie light' noem, met name voor bloedafname en symptoombevraging thuis voor patiënten die een dag later chemotherapie ondergaan

We moeten die 'thuishospitalisatie light' voor kankerpatiënten nog concreet uitwerken, maar ook dat is weer een stap vooruit, in het belang van de patiënt. Zo weet de patiënt op voorhand of er groen licht is voor de chemo en hoeft die niet onnodig de verplaatsing naar het ziekenhuis te maken als de bloedwaarden de chemo niet toelaten.Die hervorming was best complex en heeft tijd nodig gehad, maar we wilden écht de opvolging van wondzorg verbeteren, de honoraria optrekken én rekening houden met de expertise van de verpleegkundigen. referentieverpleegkundige wondzorg. Het nemen van foto's werd voorgesteld om een optimale behandeling en opvolging te garanderen. Dat initiatief vertrok dus niet vanuit een controlereflex

Zo is de foto, die voor opvolging aan het verpleegdossier wordt toegevoegd, alleen beschikbaar voor de verpleegkundige, de betrokken arts en – wanneer er een extern advies wordt gevraagd – de referentieverpleegkundige. Belangrijk ook is dat er geen doktersvoorschrift meer nodig is. referentieverpleegkundige wondzorg. De reden? Omdat we jullie deskundigheid vertrouwen en dus de diagnose van de verpleegkundige erkend wordt

Tot slot werden - zoals ik al zei - ook mensen opgetrokken voor complexe wondverzorging, zeldzame gevallen en weesgevallen. Tot slot wil ik het met jullie graag hebben over een hervorming van de sector van de thuisverpleging zelf. Zoals ik zei, zie ik vandaag in jullie sector veel inzet, zorg, warmte, en liefde voor patiënten.

Wondzorg Met SuikerIk zie zeer veel competente mensen. referentieverpleegkundige wondzorg. Maar ik zie ook wel een systeem van financiering dat toch nogal eenzijdig mensen doet hollen van de ene prestatie naar de andere, wat misschien toch niet zo goed is. (1) Vandaar mijn vraag aan jullie om na te denken over de financiering van de thuisverpleging

Navigation

Home

Latest Posts

Aquagel Wondzorg

Published Dec 21, 23
7 min read

Alcura Apotheek Wondzorg

Published Dec 20, 23
7 min read

Aquacel Wondzorg

Published Dec 19, 23
5 min read